Feminismen är en såväl en ideologi som en rörelse. Under historiens lopp har kvinnorättsrörelser återkommit i många olika skepnader. Vi har suffragetterna vid förra sekelskiftet som slogs för kvinnors rätt till att få rösta. Vi har 1970-talsfeministerna som propagerade för en mer jämställd värld genom att bort symboler som ansågs förtryckande och tvingande. Numera har vi också en ny våg av feminism som har inspirerats av filosofier och strukturer för att föra fram sin poäng. Den har fått stort genomslag i vissa kretsar och har till och med gett upphov till ett eget parti – Feministiskt parti.

Det finns många olika varianter på feminism och en behöver inte vara kompatibel med en annan. Som nybörjare inom feminismen finns det många nya begrepp och termer att ta hänsyn till. Det kan vara svårt att orientera sig i det nya landskapet utan att veta vad orden betyder. Här är en ordlista som ger dig bättre förståelse för några nyckelbegrepp inom dagens feminism.

Könsmaktsordning

ordlistaDen moderna feminismen har som en av sina fundamentala idéer att kvinnan är underordnad mannen i olika avseendet i samhället. Vissa av dem är relativt enkla att mäta – som lönegapet mellan könen som består även när faktorer som kompetens har tagits i beaktning. I andra fall är det mer subtila saker som ser till att hålla könsmaktsordningen på plats. Klart är att dagens feminism nästan alltid anser att det existerar en könsmaktsordning – ett patriarkat – som behöver raseras för att könen ska kunna vara helt jämställda.

Diskursen

Med diskurs avses samtalet som förs mellan människor i såväl offentligheten som privat. Det behöver inte vara en formell konversation – som en debatt – utan det kan också handla om mer vardagliga sätt att kommunicera. Diskursen styr vilka ämnen som sätts på agendan samt vad som är acceptabelt att uttrycka. Många feminister menar att diskursen i ett patriarkat är anpassad för att värdera mäns rättigheter framför kvinnors.

Privilegier

Makt är ett central begrepp hos många feministiska tänkare. Det tar sig uttryck i privilegier som ofta kan vara svåra att sätta fingret på. Därför är det också något som ofta uppmärksammas i feminismen eftersom idén är att människor med privilegier bör vara medvetna om dessa för att kunna göra något åt maktskillnaden mellan olika grupper i samhället. Det gäller särskilt mellan män och kvinnor, men det kan också handla om grupper som saknar privilegier som följd av ekonomisk eller etnisk diskriminering.